Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 19 2018

20:19
resort
20:04
20:00
1601 7006 390
Reposted fromno-longer-kore no-longer-kore viafebruary february
resort
19:59
"Jeśli mówisz mi "dzień dobry" to mam przed oczami Ciebie przy mnie, z Twoimi ustami na moich, z Twoimi rękami na mnie. To dla mnie znaczy "dzień dobry".
Reposted frommerkaba merkaba viaschulz23 schulz23

June 13 2018

resort
07:32
Kto czyta książki ten żyje wiele razy
— usłyszane
Reposted bydziejekzucha

May 07 2018

resort
14:06
6091 82b3 390
resort
14:05
9302 0086 390

May 05 2018

resort
19:46
5977 f591 390
Reposted frommisza misza viajointskurwysyn jointskurwysyn
resort
19:45
0740 f90f 390
Reposted fromartlover artlover viatake-care take-care
resort
19:45
resort
19:45
19:44
9746 bc79 390
Reposted fromfreakish freakish viascorpix scorpix
19:42
9691 115a 390
Reposted fromwestwood westwood viajointskurwysyn jointskurwysyn

May 01 2018

resort
14:59
PAMIĘTAJ, ŻE ZAWSZE JEST CIĘŻKO, ZANIM ZACZNIE BYĆ PIĘKNIE
— wciąż w to wierzę.
Reposted fromraspberryyy raspberryyy viaweruskowa weruskowa
resort
14:58
resort
12:46
5233 ca51 390
Aleksandra Steć - "Dotyk Twoich słów"
resort
12:37
Nadnaturalni, nieprzemijalni, pełni sił. Choć niewyspani, mamy to za nic, Noc to my!
— Cleo
Reposted fromJulaHeart JulaHeart
resort
12:37
6544 2abc 390
Reposted fromzciach zciach viaJulaHeart JulaHeart
resort
12:37
3621 6a67 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaJulaHeart JulaHeart
resort
12:35
1193 4f44 390
Reposted fromalcohoolic alcohoolic viascorpix scorpix
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl